Caritas-Oktavmass zum Gedenken un d'Donateuren a Frënn vu der Caritas

Du vendredi 19 au vendredi 19 mai 2017

Am Kader vun der Caritas-Oktavmass, ass et fir Caritas Lëtzebuerg d’Geleeënheet fir Merci ze soen.

Freides, 19. Mee ab 6.15 an der Kathedral.

Virum Votivaltor gëtt fir all Donateuren a Fräiwëlleger gebiet, déi sech mëttels Zäit, Geld a perséinlechem Asaz mat dem solidareschen Uleies vu Caritas verbannen.

Revenir à la liste des événements